O nás

ISG | DRS, s.r.o. so sídlom v Trenčíne je environmentálnou spoločnosťou. Spoločnosť vznikla v roku 1994 so zameraním na oblasť zdravotníctva. Zameriavame sa na zhodnocovanie a zneškodňovanie všetkých typov odpadov vznikajúcich v zdravotníckych a veterinárnych zariadeniach. Spolupracujeme s renovovanými zahraničnými spoločnosťami v Holandsku, Belgicku a vo Francúzsku, ktoré majú bohaté skúsenosti v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi. 

Prioritou našej spoločnosti je amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti. Stomatologická ambulancia je malým, ale veľmi nebezpečným zdrojom odpadu, ktorý obsahuje ortuť. Od roku 2000 inštalujeme sedimentačné separátory amalgámu v stomatologických ambulanciách, odoberáme zaplnené kontajnery iných typov separátorov amalgámu, robíme poradenstvo v oblasti nebezpečných odpadov a predovšetkým zabezpečujeme bezpečné zhodnotenie tohto typu odpadu obsahujúceho ortuť. Ortuť je smrteľný neurotoxím a celá Európska únia sa snaží eliminovať množstvo ortuti, ktorá sa vo všetkých svojich formách dostáva do nášho životného prostredia. Stomatologické ambulancie ako najvýznamnejší zdroj tohto znečistenia v súčasnosti sú preto povinné zabezpečiť bezpečné zachytenie tohto odpadu oprávnenou spoločnosťou.

Stále viac a viac stomatológov si praje vyriešiť svoj malý, ale veľmi dôležitý environmenálny problém, a to možnosťou inštalácie separátora amalgámu na výstupe z odpadového systému stomatologickej súpravy a bezpečný pravidelný odber certifikovanou oprávnenou spoločnosťou.

Tým však naša práca nekončí. Každé zdravotnícke a veterinárne zariadenie produkuje taktiež potencionálne infekčný odpad, ako napr. použité ihly, ostatné ostré predmety, striekačky, rukavice, tampóny a pod.

Pri tomto type odpadu, ktorý sa zneškodňuje v špecializovaných spaľovniach, je potrebné dodržiavať prísne bezpečnostné podmienky pre jeho manipuláciu, skladovanie, prepravu a konečné zneškodnenie. Aj v tejto oblasti sme nápomocní tým, že našim klientom zabezpečujeme dodanie špeciálnych nádob, vrátane bezpečného odberu týchto odpadov a jeho zneškodnenie na základe zmluvného vzťahu.

V súčasnosti slovenská legislatíva stanovuje, že pôvodca (producent) nebezpečného odpadu musí zabezpečiť jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie a musí zamedziť zmiešavaniu nebezpečných odpadov s inými odpadmi. Toto platí pre všetky odpady, ktoré produkujú zdravotnícke a veterinárne zariadenia.

Naša spoločnosť má všetky potrebné povolenia na prepravu, manipuláciu a zber, vrátane zneškodnenia a zhodnotenia všetkých odpadov, ktoré produkuje Vaše zariadenie. Naši pracovníci sú vyškolení na manipuláciu s nebezpečným odpadom a spoločnosť má vybudovaný komplexný systém administratívy vrátane úplnej kontroly nad odpadmi.