Služby

Spoločnosť ISG | DRS, s.r.o. Trenčín Vám ponúka komplexný systém starostlivosti o dentálne odpady a ostatné odpady vznikajúce v zdravotníckych a veterinárnych zariadeniach. Naša spoločnosť ponúka riešenia v zmysle platnej slovenskej a európskej legislatívy na profesionálnej úrovni. Spoločnosť je certifikovaná na prácu s nebezpečnými odpadmi a má všetky licencie a oprávnenia, ktoré sú k tejto činnosti potrebné.

Naša spoločnosť má povolenia na prepravu a nakladanie s nasledujúcimi typmi nebezpečných a ostatných odpadov. Všetky naše platné povolenia sú pre našich zákazníkov dostupné v sekcii NA STIAHNUTIE.

STOMATOLOGICKÁ KLINIKA A AMBULANCIA

18 01 10

amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti (N)

18 01 01

ostré predmety okrem 18 01 03 (O)

18 01 03

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (N)

18 01 04

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (O)

09 01 01

roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov (N)

09 01 04 

roztoky ustaľovačov (N)

09 01 07

fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
(O)

16 02 13

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 (N)

 

ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE A AMBULANCIA

 

18 01 03

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (N)

18 01 04

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (O)

18 01 08

cytotoxické a cytostatické liečivá (N)

18 01 09

liečivá iné ako uvedené v 18 01 08 (O)


    VETERINÁRNA AMBULANCIA

18 02 01

ostré predmety okrem 18 02 02 (O)

18 02 02

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (N)

18 02 07

cytotoxické a cytostatické liečivá (N)

18 02 08

liečivá iné ako uvedené v 18 02 07 (O)

 

  • kompletná starostlivosť o dentálne, zdravotnícke a veterinárne odpady
  • čistenie všetkých typov sedimentačných separátorov amalgámu (DELTASEP, ISOSEP, SRAB) a kontajnerov z centrifugačných separátorov amalgámu METASYS, DURR, SIRONA, CATTANI a pod. zo stomatologických ambulancií
  • riešenie efektívnou a finančne nenáročnou cestou
  • dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych a veterinárnych zariadeniach v oblasti nakladania, manipulácie skladovania a prepravy nebezpečných odpadov
  • transport nebezpečných odpadov
  • administratívne úkony pre orgány ŽP
  • poradenstvo v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
  • čistenie odpadových systémov stomatologických ambulancií a zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu v zmysle legislatívy SR a EÚ