ISG | DRS, s.r.o.

zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

Vitajte na stránkach ISG | DRS, s.r.o.

Blahoželáme! Urobili ste prvý krok k zlepšeniu životného prostredia okolo nás. Spolupráca s našou spoločnosťou Vám k tomu môže výrazne dopomôcť. 

 

Ako sami viete, stomatologické, iné zdravotnícke, veterinárne a ostatné zariadenia sú zdrojom nebezpečných odpadov, ktoré znečisťujú naše životné prostredie. 

 

ISG | DRS, s.r.o. Trenčín je vedúcou spoločnosťou na Slovensku, ktorá poskytuje komplexnú starostlivosť o nebezpečné odpady vznikajúce v týchto zariadeniach za veľmi prijateľné ceny.  Ponúkame Vám poradenstvo, zber, prepravu a následné zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov a v neposlednom rade produkty, ktoré umožnia Vášmu zariadeniu spĺňať slovenské a európske nariadenia. 

 

Ako môžeme pomôcť práve VÁM? Na týchto stránkach môžete nájsť odpoveď.

Tím ISG | DRS je pripravený zodpovedať akékoľvek Vaše otázky.

 

 

 

POZOR - NOVÉ NARIADENIE EÚ TÝKAJÚCE SA ORTUTI !

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/852

Článok 10

Zubný amalgám

1. Od 1. januára 2019 sa zubný amalgám smie používať len vo forme kapsúl s vopred určenou dávkou . Používanie samostatne balenej ortuti zubnými lekármi sa zakazuje.

2. Od 1. júla 2018 sa zubný amalgám nesmie používať na ošetrenie mliečnych zubov, zubov detí mladších ako 15 rokov a tehotných alebo dojčiacich žien, okrem prípadov, ak to zubný lekár považuje za nevyhnutné z dôvodu osobitných liečebných potrieb pacienta.

3. Každý členský štát do 1. júla 2019 stanoví národný plán opatrení, ktorý má v úmysle vykonať, s cieľom postupne ukončiť používanie zubného amalgámu.

Členské štáty sprístupnia verejnosti svoje národné plány na internete a zašlú ich Komisii do jedného mesiaca po ich prijatí.

4. Od 1. januára 2019 prevádzkovatelia zariadení zubného lekárstva, v ktorých sa používa zubný amalgám alebo odstraňujú amalgámové výplne alebo zuby obsahujúce takéto výplne zabezpečia, aby ich zariadenia boli vybavené odlučovačmi amalgámu na zachytávanie a zber amalgámových častíc vrátane tých v použitej vode.

Takýto prevádzkovatelia zabezpečia, aby:

a) odlučovače amalgámu uvedené do prevádzky od 1. januára 2018 poskytovali úroveň zachytávania najmenej 95 % amalgámových častíc;

b) od 1. januára 2021 všetky používané odlučovače amalgámu poskytovali úroveň zachytávania uvedenú v písmene a).

Odlučovače amalgámu sa udržujú v súlade s požiadavkami výrobcu, aby sa zabezpečila čo najvyššia možná úroveň zachytávania.

5. Predpokladá sa, že kapsuly a odlučovače amalgámu, ktoré spĺňajú európske normy alebo iné vnútroštátne alebo medzinárodné normy, ktoré poskytujú rovnocennú úroveň kvality a zachytávania, spĺňajú požiadavky stanovené v odsekoch 1 a 4.

6. Zubní lekári zabezpečia, aby ich amalgámový odpad vrátane amalgámových zvyškov, častíc, výplní a zubov alebo ich častí, kontaminovaných zubným amalgámom, bol spracovaný a zhromažďovaný v zariadeniach alebo podnikoch spĺňajúcich príslušný súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom.

Zubní lekári nesmú za žiadnych okolností uvoľňovať priamo alebo nepriamo takýto amalgámový odpad do životného prostredia.

Copyright ISG | DRS, s.r.o. Trenčín © 2014. All Rights Reserved.